Szybka edycja cen z Subiekta GT w Excelu

Jak wygląda edycja cen w Subiekcie GT

Mechanizm edycji cen w Subiekt GT nie jest zbyt łatwy w użyciu, szczególnie jeżeli potrzebujemy szybko zmienić ceny dla wielu towarów. Edycja ceny dla każdego z nich wymaga wybrania towaru w kartotece danego towaru, kliknięcia w oknie w hiperłącze Kalkulacja cen.

Z tego miejsca edycja cen dla pojedynczego towaru wydaje się prosta. Jednak gdy mamy konieczność szybkiej zmiany cen dla wielu produktów, np. wg otrzymanego nowego cennika od dostawcy, to zadanie się mocno komplikuje. W takiej sytuacji przydatne będzie skorzystanie z rozwiązania, które umożliwiłoby szybki eksport cen z Subiekta GT i łatwy import cen po edycji np. w arkuszu Excel’a, czy podobnym programie obsługującym pliki XLS w formacie zgodnym z wersjami Excel 97-2003.

Nasz sposób na szybką edycję cen w Subiekcie GT

Dla realizacji takiego zadania proponujemy skorzystania z dodatku Ceny GT, który pozwoli na proste odfiltrowanie towarów. Mamy w nim możliwość filtrowania po grupie, po cechach, czy wskazując domyślnego dostawcę. Dodatkowo można filtrować towary uwzględniając warunek dostępności / stanu magazynowego na wybranym magazynie.

Domyślnie przy eksporcie program generuje plik wynikowy XLS zawierający ceny brutto, ale w razie potrzeby można wyeksportować ceny netto. Wynikowy plik zawiera domyślnie wszystkie 10 poziomów cenowych jakie są możliwe do zdefiniowania w Subiekcie GT, mimo że w standardowej instalacji widoczne są zazwyczaj jedynie 3 poziomy cen: Detaliczna, Hurtowa, Specjalna, które w wyeksportowanym pliku reprezentowane są przez kolumny: CenaBrutto1, CenaBrutto2, CenaBrutto3. Dodatkowo przy eksporcie dostępna jest cena kartotekowa netto dostępna pod nazwą CenaNettoK i jest ona dostępna w obu wariantach eksportu cen (brutto / netto).

Edycja cen w Excelu przed importem do Subiekta GT

Mając wszystkie ceny wielu towarów widoczne w otwartym arkuszu w Excelu, łatwiej szybko je edytować. Można w Excelu, albo po prostu wpisywać ceny, albo je wyliczyć korzystając z formuł korzystając z wolnych kolumn położonych po prawej stronie obok widocznych cen. Po przeprowadzeniu obliczeń należy wyliczone wartości skopiować do odpowiednich widocznych powyżej kolumn, a przed importem usunąć kolumny użyte do obliczeń. W pliku gotowym do importu powinny pozostać tylko takie kolumny, jakie były dostępne w wyeksportowanym pliku.

Kolumny z zerowymi cenami zazwyczaj odpowiadają tym poziomom cenowym, jakie nie zostały jeszcze użyte z poziomu Subiekta. Te kolumny najlepiej pozostawić w takiej postaci, w jakiej były w wyeksportowanym pliku. W przypadku chęci ułatwienia sobie pracy, można z pliku po eksporcie usunąć wybrane wiersze, jeżeli dla tych towarów nie chcemy edytować cen.

W takim wypadku należy zaznaczyć wybranie wiesze (klikając w nagłówki danych wierszy w arkuszu, przy wielu wierszach trzymając klawisz Shift), a następnie wybrać opcję Usuń z podręcznego menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.

Po zakończeniu edycji cen, wystarczy plik zapisać, a zmiany cen pozostałych w arkuszu zaimportować do Subiekta GT korzystając z opcji Importuj. W trakcie importu cen program kolejno odczytuje kolejne wiersze ze wskazanego arkusza wyszukując towary po symbolu. Kolejne ceny odczytane z arkusza są porównywane z odpowiednimi cenami w bazie Subiekta GT.  W razie stwierdzenia różnicy ceny, jest ona aktualizowana w Subiekcie, wraz odpowiadającą jej ceną netto lub brutto (w zależności od wariantu importowanego arkusza). Przy kalkulacji tej drugiej ceny, wyliczana jest ona w oparciu o stawkę VAT przy sprzedaży zapisaną w bazie Subiekta GT. W trakcie aktualizacji cen nie są wyliczane wskaźniki narzutu i marży.

Podsumowanie informacji o CenyGT

Moduł służy jedynie do aktualizacji cen, w trakcie importu nie uwzględnia wprowadzonych zmian w nazwach towaru. Należy pamiętać, że bezwzględnie symbol towaru musi pozostać niezmieniony, ponieważ wg tego pola jest wyszukiwany towar w bazie Subiekta GT. W przypadku pojawienia się w pliku pozycji o symbolu, który nie zostanie odnaleziony w bazie Subiekta GT, dana pozycja jest pomijana i pojawia się stosowny komunikat. Zakończenie importu cen jest sygnalizowane poprzez komunikat informujący o ilości zaktualizowanych pozycji towarowych.

Pełne informacje o rozwiązaniu są dostępne na stronie modułu Ceny GT.