Rewizor nexo PRO – pełna księgowość

 

Rewizor nexo PRO jest nowoczesnym programem do prowadzenia pełnej księgowości w małych i średnich firmach. Doskonale sprawdza się również w biurach rachunkowych.
To rozszerzona wersja Rewizora nexo, stworzona dla tych, którzy potrzebują elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Poza pełną funkcjonalnością standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Umożliwia m.in. wykorzystywanie wielopoziomowych kont kartotekowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, opisywanie zdarzeń gospodarczych na własny sposób (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywanie analizy zapisów wg różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczanie rozrachunków ratalnie lub ewidencjonowanie ich według typów własnych. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rewizora możliwa jest również realizacja indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

 

 

Do podstawowych możliwości Rewizora nexo PRO należą:

 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie oraz zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
 • elastyczne zarządzanie planami kont: opcja generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
 • zaawansowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony, zaksięgowany; rozbudowana kontrola kręgu kosztów;
 • ewidencja oraz rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z opcją tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), jak również ewidencja wyposażenia oraz remanentów;
 • ewidencja wynagrodzeń w podstawowym zakresie: ewidencja osobowa, umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • rozbudowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z innych źródeł, po odliczenia i obniżki podatku związane z różnymi ulgami;
 • ewidencja oraz rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a także pojazdów firmowych z możliwością częściowego lub pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji wewnątrzfirmowych;
 • obsługa gotówkowych i bezgotówkowych operacji kasowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (online i offline);
 • ewidencja oraz rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników oraz pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych), podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z opcją eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą modyfikowalnych schematów;
 • obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) oraz ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg i dowodów księgowych do plików JPK oraz dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach danych;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonywane w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • sprawdzanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy VIES czy rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikacja z pracownikami i klientami dzięki wbudowanemu klientowi poczty i SMS;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej lub sieciowej;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo.

 

 

W wersji PRO dostępne są dodatkowe rozwiązania:

 • Sfera dla Rewizora – opcja dodawania własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • punkty rozszerzeń – opcja rozszerzenia logiki biznesowej własnymi algorytmami (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji)
 • tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont;
 • tworzenie kartotek księgowych filtrowanych po polach własnych;
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • obsługa magazynu walut – ewidencja i rozliczanie ruchu środków pieniężnych na kontach rachunków walutowych;
 • sesje kasowe – narzędzie umożliwiające weryfikację pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami, które zostały zarejestrowane w systemie);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne rodzaje rozrachunków;
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • zaawansowane schematy dekretacji, gdzie wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów oraz wydruków z możliwością eksportu do innych programów InsERT nexo.

 

 

Rewizor nexo PRO stanowi część InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również:

 

Więcej informacji na temat Rewizora nexo PRO znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: