eNadawca dla Subiekt nexo – ekspresowe generowanie przesyłek w Elektronicznym Nadawcy Poczty Polskiej

Program eNadawca dla Subiekt nexo pomoże w szybkim przekazywaniu danych do systemu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej!

Program eNadawca dla Subiekt nexo pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt nexo do wygenerowania przesyłek bezpośrednio w serwisie Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej dostępnego pod adresem https://e-nadawca.poczta-polska.pl/.

Rozwiązanie eNadawca dla Subiekt nexo umożliwia wykorzystanie danych adresowych z dokumentów sprzedaży generowanych z poziomu Subiekta nexo (FS – faktury sprzedaży, PA – paragony, WZ – wydanie zewnętrzne, ZK – zamówienie od klienta) do tworzenia listy przesyłek bezpośrednio w serwisie Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej. W ten sposób unikamy pracochłonnego kopiowania danych pomiędzy tymi systemami. Funkcjonalność programu docenią przede wszystkim Ci użytkownicy, którzy realizują wiele przesyłek do różnych klientów (tzn. gdy powtarzalność sprzedaży do tego samego kontrahenta jest na niskim poziomie). Dodatkową zaletę stanowi fakt, że do zastosowania tego rozwiązania nie jest wymagana dodatkowa licencja Subiekta nexo na komputerze, na którym są generowane listy przewozowe. Dla porównania – taka licencja byłaby z kolei niezbędna do „ręcznego” kopiowania danych pomiędzy Subiektem nexo a Elektronicznym Nadawcą. W przenoszeniu danych wykorzystywana jest usługa webservice Elektronicznego Nadawcy, co znacznie upraszcza i przyspiesza generowanie przesyłek.

 

Jak działa eNadawca dla Subiekt nexo?

Program odczytuje z bazy Subiekta nexo podstawowe dane dotyczące istniejących już dokumentów sprzedaży. Wyświetlanie tych dokumentów można filtrować poprzez kilka dostępnych pól wyboru z rozwijalnymi listami:

 • Typ dokumentu – pozwala na jednoczesne wybranie tylko jednego z dopuszczalnych typów dokumentów: FS – faktury sprzedaży, PA – paragony, WZ – wydania zewnętrzne, ZK – zamówienie od klienta (wykorzystywane często również do generowania faktur proforma)
 • Magazyn – pozwala na wyświetlenie dokumentów wystawionych jedynie dla wskazanego magazynu
 • Wystawił – pozwala na wyświetlenie dokumentów wystawionych jedynie przez wybranego handlowca
 • Data wystawienia – pozwalające na ograniczenie wyświetlanych dokumentów według dostępnych kategorii czasowych (do wyboru: dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7 dni, ostatnie 14 dni, ostatnie 30 dni, ostatnie 90 dni)
 • Sposób dostawy – pozwala na wyświetlenie dokumentów o wskazanym sposobie dostawy zdefiniowanym w dokumencie.

Dokumenty z Subiekta nexo, które spełniają określone kryteria filtrowania, wyświetlane są w formie listy zawierającej numer dokumentu, nazwę firmy oraz wartość danego dokumentu. Dzięki temu ułatwiony jest wybór właściwego dokumentu, na podstawie którego będzie generowana przesyłka.

W obrębie tej listy możliwe jest dodatkowe sortowanie rosnące, bądź malejące według wybranej kolumny: daty wystawienia, numeru dokumentu, płatnika (nazwy firmy), wartości dokumentu, sposobu dostawy, numeru przesyłki. W tym celu wystarczy kliknąć na polu zawierającym nazwę kolumny, według której mają być posortowane dokumenty.

Z widocznej listy należy wybrać właściwy dokument i podwójnie kliknąć na linii go reprezentującej, aby przejść do okna definiowania przesyłki.

W tym oknie mamy możliwość wyboru rodzaju adresu: podstawowego, do wysyłki, korespondencyjnego kontrahenta lub adresu odbiorcy (jeżeli taki został wskazany dla wybranego dokumentu) oraz ewentualnego dokonania korekty danych adresowych (np. skrócenie nazwy firmy, dopisanie w polu nazwa imienia i nazwiska osoby do której przesyłka ma być skierowana, uzupełnienie numeru telefonu czy adresu e-mail). Formularz zawiera ponadto dane pozwalające określić dodatkowe parametry, zależne od wybranego typu przesyłki.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, wystarczy wybrać przycisk OK, a program eNadawca dla Subiekt nexo przekaże dane bezpośrednio do serwisu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej. W zależności od ustawień pracy programu oraz ustawień w serwisie EN – może nastąpić automatyczne pobranie wydruków dla wygenerowanej przesyłki. Pobierane wydruki są dostępne w postaci plików PDF, które można następnie wydrukować na wybranej drukarce (format wydruku dokumentów wysyłkowych dla poszczególnych rodzajów przesyłek jest ustalany z poziomu serwisu EN).

Po zakończeniu definiowania wszystkich przesyłek, jakie są do przekazania do urzędu pocztowego, należy zamknąć zbiór utworzonych przesyłek i przekazać do właściwego urzędu korzystając z opcji dostępnych w serwisie EN. Za pośrednictwem tego serwisu jest możliwe również edytowanie danych przesyłek, generowanie ponownych wydruków, czy usuwanie omyłkowo wygenerowanych przesyłek.

W głównym oknie programu, w przypadku gdy widoczne są numery wygenerowanych przesyłek – czy to z bieżącego dnia, czy z wcześniejszych – można skorzystać z dwóch skrótów klawiszowych:

 • F10 – powoduje otwarcie w domyślnej przeglądarce strony śledzenia przesyłki na stronie Poczty Polskiej;
 • F11 – powoduje skopiowania do schowka (bufora klawiatury) numeru przesyłki, w celu np. wklejenia numeru do korespondencji mailowej z klientem.

 

Przygotowanie programu do pracy

Do prawidłowej pracy z programem, po jego zainstalowaniu na komputerze, niezbędne jest ustawienie kilku parametrów dostępnych po wybraniu przycisku Ustawienia.

Przede wszystkim są to dane nadawcy, które będą wykorzystywane do generowania przesyłek.
Bardzo ważnymi parametrami są dane logowania do serwisu Elektronicznego Nadawcy, ponieważ są one każdorazowo wykorzystywane przez usługę webservice do komunikacji. Taka komunikacja ma miejsce m.in. przy każdym przekazywaniu danych o kolejnej przesyłce, ale także przy każdym uruchomieniu programu, kiedy to następuje sprawdzenie daty ważności aktualnego hasła (informacja o dacie pojawia się na górnym pasku modułu).
Zmianę hasła wymuszaną przez serwis Elektronicznego Nadawcy wykonujemy przez witrynę EN, a następnie nowe hasło wprowadzamy w oknie Ustawień. Poprawność wprowadzonych danych należy zweryfikować poprzez kliknięcie przycisku Sprawdź parametry logowania do serwisu e-Nadawca.

 

Pozostałe dostępne ustawienia:

 • Domyślne parametry pracy programu – możliwe jest zdefiniowanie domyślnego typu przesyłki, jej wagi czy gabarytu;
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzenia wagi przesyłki – przy wyłączonej opcje Akceptuj wagę = 0 program będzie sprawdzał czy została podana waga różna od 0;
 • Automatyczne pobieranie wydruków w postaci pliku PDF – włączenie opcji Pobierz i otwórz wydruk etykiety spowoduje (po każdorazowym przekazaniu danych o przesyłce) pobranie i otwarcie pliku w domyślnym programie obsługującym ten format pliku na danym komputerze w celu jego wydrukowania na wybranej drukarce. Format wydruku dla danego typu przesyłki jest definiowany z poziomu serwisu EN;
 • Szybkie udostępnienie numeru wygenerowanej przesyłki – dzięki opcji Kopiuj nr przesyłki do bufora klawiatury możliwe jest sprawne skopiowanie numeru do pamięci podręcznej w celu przekazania jej odbiorcy przesyłki, np. poprzez wklejenie do wiadomości e-mail wysyłanej do odbiorcy, wklejenie w oknie komunikatora, czy zapisania w innej aplikacji zgodnie z potrzebami użytkownika modułu. Numer przesyłki jest dostępny poprzez komendę Wklej z menu podręcznego lub prościej poprzez skrót Ctrl+V znany w większości popularnych aplikacji;
 • Zapisz nr przesyłki w polu Uwagi oraz Zapisz nr przesyłki w polu Numer przesyłki – powoduje dopisanie numeru przesyłki odpowiednio w polu Uwagi lub Numer przesyłki do dokumentu, dla którego przesyłka została wygenerowania.
 • Opcja automatycznego wstawiania kwoty pobrania – podczas generowania przesyłki kopiuje i wstawia wartość w polu Kwota pobrania zgodnie z zaznaczoną opcją;
 • Wybór punktu nadania dla Pocztex 2.0 – pozwala na określenie domyślnego miejsca nadania dla tego rodzaju przesyłek. Aby dokonać wyboru innego sposobu niż Kurier lub zmienić obecnie określone miejsce nadania, wystarczy kliknąć w tym polu prawym przyciskiem myszy i wybrać Zmień punkt nadania, a następnie dokonać wyboru z listy dostępnych punktów.

Uwaga! W zapleczu e-Nadawcy trzeba włączyć zaznaczoną poniżej opcję, aby przesyłki wygenerowane z pomocą modułu eNadawca dla Subiekt nexo były widoczne w sekcji Przygotowane!

 

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta nexo (nazwa serwera, nazwa bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres e-mail.

Po wypełnieniu tych pól, aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na skorzystanie z programu w trybie wersji próbnej. Wersja ta umożliwi wygenerowanie 50 przesyłek oraz przekazanie ich danych do serwisu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej. Po każdorazowym wygenerowaniu przesyłki w trybie próbnym, program poinformuje o ilości przesyłek, jaka może zostać jeszcze wygenerowana. Po wykorzystaniu limitu, ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie za pomocą przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, będzie możliwe złożenie zamówienia na klucz.

W wersji próbnej nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych, poza ilością przesyłek do wygenerowania w trybie demo.

W przypadku chęci zamówienia klucza do wersji pełnej przed wykorzystaniem dostępnej puli przesyłek, można to szybko zrobić poprzez podwójnie kliknięcie w polu Licencja znajdującym się w stopce okna i potwierdzenie zakończenia okresu próbnego.

Na podstawie danych otrzymanych w zamówieniu, wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej / pełnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury proforma.

 

Uwagi końcowe

Program eNadawca dla Subiekt nexo realizuje jedynie połączenie do przekazania danych z bazy danych Subiekta nexo do systemu Elektronicznego Nadawcy z wykorzystaniem usługi webservice. Wszelkie modyfikacje wygenerowanych listów czy ich kasowanie jest możliwe tylko i wyłącznie z poziomu witryny Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej.

Wersja instalacyjna programu jest generowana i dostarczana wyłącznie w wersji elektronicznej (plik do pobrania z serwera a klucz licencyjny wysłany mailem).

Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres e-mail podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

 

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Przedmiotem oferty jest wersja instalacyjna programu z licencją do zainstalowania na jednym komputerze. Oprogramowanie zostanie wygenerowane i dostarczone wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z naszego serwera).

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 299 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam