Import zamówień z Menedżera Sprzedaży Allegro do Subiekta GT

Importer działa na bazie plików XML generowanych z Menedżera Sprzedaży Allegro. Dla poprawnego i szybkiego działania importu proponujemy utworzenie szablonu eksportu danych, który będzie zawierał wszystkie parametry / pola dostępne w menedżerze. Jeżeli chodzi o zakres eksportowanych danych (wybór sekcji) to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i częstotliwości eksportu danych oraz organizacji pracy w menedżerze – w naszym przypadku eksportowane są transakcje z sekcji Sprzedane, bo inne sekcje nie są wykorzystywane.

imsa-gt_ms_xml

Budowa interfejsu naszego importera jest prosta. Program pozwala na wskazanie pliku XML, z którego będą importowane dane. Po wskazaniu pliku XML w oknie aplikacji wyświetlane są podstawowe informacje o zawartości pliku: przedział czasowy z eksportowanymi danymi, ilość transakcji i ich łączna wartość oraz określenie sekcji z jakiej był realizowany eksport.

Użycie przycisku Wczytaj aukcje pozwala na wczytanie z wybranego pliku informacji o aukcjach. Informacja o aukcjach wyświetlania jest w postaci listy, która może zawierać wszystkie aukcje lub tylko te bez zdefiniowanego przypisu do towaru w Subiekcie GT (zaznaczone pole wyboru pokaż tylko aukcje bez przypisanego symbolu).

Jeżeli chcemy, aby zaimportowana sprzedaż z poszczególnych aukcji była wczytywana jako konkretne towary, to należy korzystać z narzędzia do parowania aukcji z towarami w Subiekcie GT. Służy do tego specjalne okienko wywoływane albo przez podwójne kliknięcie na wybranej aukcji lub wybranie opcji Ustaw symbol z menu po prawym przyciskiem na liście aukcji.

Okienko parowania, jakie się pojawia, zawiera tytuł aukcji oraz zestaw przycisków filtrowania zawierających minimum 3-znakowe frazy powstałe na bazie tytułu aukcji. Kliknięcie wybranego przycisku powoduje aktualizację listy towarów o pozycje pasujące do zadanej frazy lub zestawu fraz w przypadku jednoczesnego wyboru kilku fraz.

W przypadku kiedy lista wynikowa zawiera jako wynik filtrowania tylko 1 pozycję jest ona automatycznie zaznaczana i wystarczy albo kliknąć w przycisk Wybierz, albo podwójnie kliknąć w pozycję, aby zatwierdzić sparowanie danej aukcji z wybranym towarem z Subiekta GT. Oznacza to, że wystarczają 3 kroki / kliknięcia do sparowania aukcji z towarem.

W przypadku kiedy proponowane frazy nie umożliwiają właściwego filtrowania, można podać własną frazę w polu  Tekst i nacisnąć klawisz Enter.

W menu podręcznym pod prawym przyciskiem myszy warto zwrócić na dodatkowe opcje, które pozwalają odpowiednio:

 • Kasuj symbol – usunąć powiązanie z towarem np. w przypadku wcześniejszego błędnego sparowania
 • Pokaż aukcję – otworzyć w domyślnej przeglądarce stronę z wybraną aukcją
 • Usuń aukcję – usunąć z listy niesparowanych aukcji tę, której nie chcemy parować np. jeżeli dotyczy zakupu, który nie parujemy z konkretnym towarem w Subiekcie np. usługa, był sprzedany jednostkowo i wiemy, że w danej aukcji nie będzie więcej zakupów
 • Szukaj – pozwala wyszukać po zadanej frazie aukcję na liście – szukanie odbywa się po numerze aukcji, symbolu i tytule aukcji.

Przy powrocie do głównego okna i przy włączonej opcji pokaż tylko aukcje bez przypisanego symbolu lista aukcji jest automatycznie odświeżana (znika z niej aukcja która została właśnie sparowana). Na koniec parowania aukcji z towarami powinniśmy uzyskać pustą listę aukcji bez przypisanego symbolu towaru z Subiekta GT.

Po zakończeniu parowania aukcji wystarczy kliknąć w przycisk Wczytaj zamówienia, aby rozpocząć proces tworzenia zamówień od klienta ZK.

Zamówienie takie zawiera wszystkie dostępne w Menedżerze Sprzedaży dane w momencie generowania eksportu do pliku XML.

Najważniejsze zasady przyjęte przy tworzeniu zamówienia od klienta ZK i tworzeniu kartoteki kontrahenta są następujące:

 • każde zamówienie ZK jest oznaczanie w polu numer oryginalny numerem transakcji pobranym z pliku XML lub symbolem składającym się ze znacznika ‘AL#’ + nazwa użytkownika z Allegro; w przypadku użytkowników niezarejestrowanych nazwę użytkownika zastępuje symbol w postaci ‘O9999999O’, gdzie 9999999 odpowiada numerowi danej transakcji; zamówienie jest tworzone z datą taką samą jak zakup na Allegro (nie data importu)
 • dla każdego zarejestrowanego użytkownika tworzony jest wpis (jako firma) w kartotece kontrahentów – symbol kontrahenta jest jego nazwą użytkownika z Allegro; w przypadku niezarejestrowanego użytkownika symbol jest identyczny z oznaczeniem użytym w polu numer oryginalny dokumentu ZK
 • w kartotece kontrahenta na pierwszej zakładce wpisywane są w pierwszej kolejności dane właściciela konta Allegro, z którego nastąpił zakup (dane są wpisywane w takim formacie jaki udostępnia Allegro w pliku XML czyli np. numer domu i mieszkania jest podawany łącznie z ulicą; w danych kontrahenta zapisywany jest adres email zamawiającego i numer telefonu (oznaczany jako zamawiający)
 • jeżeli kupujący poda dane do wystawienia faktury to dane te w części przykrywają dane zamawiającego – dotyczy to pól nazwa pełna oraz danych adresowych
 • jeżeli kupujący poda dane do wysyłki to są one zapisywane na zakładce Adresy w sekcji Adres dostawy, a w przypadku podania osobnego telefonu dla dostawy jest on wpisywany w kartotece z opisem odbiorca
 • jako pozycje zamówienia są wpisywane wszystkie aukcje / odpowiadające im towary dostępne w pliku XML w momencie jego generowania; jeżeli dana aukcja ma zdefiniowany przypis do towaru w Subiekcie GT to do ZK jest dodawany właściwy towar; jeżeli przypis dla danej aukcji nie został zdefiniowany lub nie zostanie odnaleziony towar o danym symbolu, to do ZK zostanie dodana pozycja w postaci usługi jednorazowej o nazwie takiej jak tytuł aukcji; w obu przypadkach w opisie pozycji (czy towar czy usługa) jest podawany numer aukcji

 • jeżeli klient wybierze płatną formę dostawy to do ZK zostanie dodana pozycja w postaci usługi jednorazowej (o nazwie takiej jak wybrana przez kupującego forma dostawy) oraz jej koszt
 • pole uwagi dokumentu ZK uzupełniane jest o informacje dotyczące konta zamawiającego (oznaczenie NIEZAREJESTROWANY tylko dla niezarejestrowanych użytkowników Allegro), informacje o wybranej formie wysyłki oraz formy płatności
 • dana transakcja identyfikowana przez symbol zamawiającego i datę złożenia zamówienia jest jednorazowo importowana i nie aktualizowana / weryfikowana przy kolejnych importach obejmujących ten sam zakres danych.

Załączamy przykładowe widoki 2-ch dokumentów ZK – jedno (powyżej) z aukcją zaimportowaną jako towar, a drugie (poniżej) z aukcją zaimportowaną jako usługa jednorazowa (brak przypisu towaru do aukcji).

Z głównego okna Importera mamy dostęp do okna Ustawienia, w którym możemy zdecydować o pewnych standardowych działaniach modułu.

Wśród tych opcji są:

 • możliwość przypisywania tworzonych dokumentów ZK do określonej kategorii dokumentów (domyślnie kategoria o nazwie Sprzedaż),
 • możliwość przypisywania tworzonych kartotek kontrahentów do określonej grupy (domyślnie grupa o nazwie Podstawowa),
 • określenie sposobu generowania numeru oryginalnego zamówienia ZK: do wyboru jest numer transakcji z pliku XML lub w postaci: AL.#LoginAllegro (AL. – skrót od Allegro, a zamiast LoginAllegro wstawiana jest nazwa / login użytkownika z Allegro),
 • w przypadku wybrania wstawiania numeru transakcji w polu numer oryginalny jest możliwość włączenia wstawiania dokumentów ZK z aktualną datą z dnia importu zamówienia ZK (domyślnie wstawiana jest data pobierana z pliku XML równoważna dacie licytacji na Allegro przez kupującego),
 • kolejna opcja pozwala na importowanie wszystkich aukcji jako usługa jednorazowa – rozwiązanie przydatne dla tych którzy sprzedają na Allegro usługi lub dla tych użytkowników, którzy w ramach jednej aukcji oferują towary do wyboru, które w Subiekcie są zapisane jako różne pozycje towarowe; skorzystanie z tej opcji wyłącza konieczność osobnego wczytania samych aukcji z danego pliku XML przed wczytaniem z tego pliku zamówień ZK,
 • w przypadku występowania na aukcjach płatnych kosztów wysyłki (koszt wysyłki większy od 0) możemy wskazać symbol usługi jaki ma być wczytywany do zamówienia jako ostatnia pozycja zamówienia,
 • ostatnia opcja wstawiaj informacje do pola Uwagi wraz z podopcjami pozwala na zdecydowanie czy w polu Uwagi mają być wstawiane dodatkowe informacje opisujące transakcję i zdecydować, które z nich mają być wstawiane,
 • ustaw telefon odbiorcy jako podstawowy pozwala na oznaczenie jako podstawowego telefonu podanego przez kontrahenta w sekcji danych do wysyłki,
 • dla zaprowadzenia porządków z numerami NIP, które przez klientów są zapisywane w różnej formie – z kreskami i bez, z dodatkowymi spacjami, itp – można skorzystać z opcji oczyść NIP kontrahenta ze spacji, kresek, kropek,
 • skasuj plik XML po wczytaniu zamówień – pozwala zachować porządek z plikami XML pobieranymi z Allegro – przy włączonej opcji plik przetworzony przez przycisk Wczytaj zamówienia – plik zostanie automatycznie skasowany,
 • nie otwieraj pliku LOG… – pozwala pominąć automatyczne otwieranie pliku LOG który jest tworzony automatycznie dla każdego pliku XML przetwarzanego w naszym Importerze; plik LOG zbiera informacje o błędach jakie mogą się pojawić w trakcie importu zamówień – te jednak są obecnie niezmiernie rzadkie, po licznych poprawkach jakie wdrożyliśmy od momentu  pierwszej publikacji rozwiązania.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 15 importów zamówień z pliku XML (importy aukcji nie są wliczane do tego limitu). W trybie próbnym po każdorazowym imporcie program będzie informował o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu testowych przesyłek, ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić klucz do pełnej wersji programu.

Na podstawie danych otrzymanych w zamówieniu wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury proforma.

Na zakończenie

Program Import z Menedżera Sprzedaży Allegro do Subiekt GT odczytuje dane z plików XML wygenerowanych z Menedżera Sprzedaży Allegro i dodaje / aktualizuje odpowiednie wpisy w kartotece kontrahentów oraz finalnie generuje dokumenty zamówienie od klienta ZK (z wszystkimi zamówionymi towarami) w Subiekcie GT z wykorzystaniem Sfery. Wersja instalacyjna jest generowana i dostarczana wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z serwera).

Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Rozwiązanie wymaga posiadania licencji na Sferę dla Subiekt GT. Jeżeli nie korzystali Państwo wcześniej z tego dodatku, to można go bezpłatnie aktywować na 15 dni w wersji testowej. Należy w tym celu skorzystać w Subiekcie z menu Pomoc – Infosfera i kliknąć w hiperłącze Aktywuj wersję próbną. W przypadku potrzeby zakupu Sfery dla Subiekt GT, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjnych zestawów naszych rozwiązań w zestawie z licencją Sfery dla pierwsze stanowisko.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 lub 509 342200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Przedmiotem oferty jest wersja instalacyjna programu z licencją do zainstalowania na jednym komputerze. Oprogramowanie zostanie wygenerowane i dostarczone wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z naszego serwera).

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 499 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam

Historia zmian

WersjaDataLista zmian
1.1.0.02018-10-20- dodany znacznik wersji na belce programu
- dodany checkbox dla kasowania pliku XML - okno Ustawienia
- dodany checkbox dla wyświetlania pliku LOG - okno Ustawienia
1.0.0.0- wersja startowa